STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

2.5G hồ sơ quản lý chất lượng Cầu Đầu Sấu - Thành Phố Hồ Chí Minh (Cái này toàn tiếng Anh)

https://docs.google.com/uc?id=0B67KBSL45jfpcTZ3RUFRbTM4NjA&export=download