Hotline: 0923633686
  • Đào, tập kết, xử lý vật liệu và đắp trả v.v… trong quá trình xây dựng móng của kết cấu công trình (cầu, tường chắn hộp BTCT dọc, cống, rãnh thoát nước, hào kỹ thuật hoặc các công trình khác), công tác đào các khu vực mặt đường cũ bị hư hỏng;
  • Chỉ dẫn này quy định công tác đào thông thường cho tất cả các hạng mục thể hiện trong bản vẽ hoặc theo chỉ dẫn của Tư vấn giám sát ngoại trừ công việc Đào kết cấu theo các qui định khác. Các công việc vận chuyển, sử dụng lại hoặc loại bỏ vật liệu đào, tạo khuôn đào, cao độ, độ dốc, kích thước như thể hiện trong bản vẽ và theo yêu cầu của Tư vấn giám sát;
  •  Các thiết bị quan trắc sẽ được thanh toán theo số lượng nghiệm thu thực tế lắp đặt theo bản vẽ vẽ thi công được duyệt và được Kỹ sư Tư vấn giám sát chấp thuận.  Hạng mục “Lắp đặt thiết bị đo đạc và quan trắc” sẽ không được thanh toán riêng biệt nhưng sẽ được tính gộp và phân bố theo tỷ lệ và đơn giá cho các biện pháp cải tạo nền đất yếu.  Khối lượng công việc, vật tư, vật liệu do Nhà thầu cung cấp không phù hợp với bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật phải dỡ bỏ và thay thế sẽ không được đo đạc, thanh toán theo hạng mục này.
  • Rất tốt cho các bạn nghiên cứu về Hồ sơ thầu và các biện pháp quản lý chất lượng, dự án công trình
  • Các nội dung cơ bản sau cần được đề cập đối với 01 hạng mục công việc trong lập chỉ dẫn kỹ thuật
  • Rất hữu ích cho các bạn mới, đã và sắp làm bên: Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn và nhà thầu tiếp cận dần với phương thức quản lý, thực hiện dự án công trình