STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2020/NĐ-CP NGÀY 18/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ : Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.
-----------------
 

https://www.fshare.vn/file/1YETNIBRMMWD

 

 

Lưu ý: Nghị định này có hiệu lực ngày từ ngày ký (18.9.2020) đến hết ngày 31.12.2020 (để thống nhất thực hiện theo Luật XD 62 và các văn bản hướng dẫn kèm theo)