MỤC LỤC   ………………………………………………………………………………………..1

PHẦN MỞ ĐẦU.. 3

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 3

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

1.3. Đối tượng nghiên cứu. 3

1.4. Phương pháp nghiên cứu. 4

1.5. Nội dung nghiên cứu. 4

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ NÚT GIAO THÔNG.. 5

1.1   Định nghĩa nút giao thông. 5

1.2   Khái niệm cơ bản về nút giao thông. 5

1.3   Phân loại nút giao thông. 9

1.4   Những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản khi thiết kế nút giao thông. 21

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CẢNH QUAN.. 24

2.1   CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN.. 24

2.1.5.1       Kiến trúc cảnh quan Châu Âu. 30

2.1.5.2       Kiến trúc cảnh quan một số nước Châu Á.. 34

2.2   LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CẢNH QUAN ĐƯỜNG Ô TÔ.. 37

2.2.1           Khái niệm chung. 37

2.2.2           Đánh giá mỹ học, cảnh quan dự án công trình cầu đường. 38

2.2.3           Quy hoạch tổng thể về mỹ học, cảnh quan. 38

2.2.4           Những vấn đề cơ bản trong thiết kế kiến trúc cảnh quan nút giao thông. 39

2.2.5           Một số công trình kiến trúc cảnh quan công trình giao thông tiêu biểu. 45

CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG LÝ THUYẾT CẢNH QUAN NÚT GIAO THÔNG VÀO              NÚT GIAO NGÃ TƯ VỌNG.. 49

3.1   THỰC TRẠNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TẠI NÚT GIAO NGÃ TƯ VỌNG.. 49

3.2   GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN NÚT GIAO THÔNG 

       NGÃ TƯ VỌNG.. 60

3.2.1         Giải pháp sử dụng hệ thống cây xanh. 61

3.2.2         Giải pháp sử dụng hệ thống chiếu sáng. 71

3.2.3         Giải pháp sử dụng các yếu tố tạo hình nghệ thuật 75

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 77

1.      Ý nghĩa khoa học của đề tài 77

2.      Kiến nghị 78