Hotline: 0923.633.686

Thống kê thép CICTKT

Lượt xem: 2.916 | Ngày đăng: 12/04/2016

500.000 VNĐ 0 VNĐ
CICTKT sẽ là công cụ trợ giúp đắc lực cho các kỹ sư xây dựng để hoàn thành nhanh chóng việc thống kê toàn bộ cốt thép của mọi công trình xây dựng.

Mua ngay

Phần mềm hỗ trợ thống kê thép – CICTKT là phần mềm đã được công ty chúng tôi phát triển với giao diện đồ họa thân thiện người dùng. CICTKT sẽ là công cụ trợ giúp đắc lực cho các kỹ sư xây dựng để hoàn thành nhanh chóng việc thống kê toàn bộ cốt thép của mọi công trình xây dựng. CICTKT hoàn toàn miễn phí đối với các đơn vị, cá nhân đã mua một trong số các phần mềm của chúng tôi (có khoá cứng); trong trường hợp quý khách hàng chỉ muốn mua CICTKT thì giá phần mềm cài đặt cho 1 máy sẽ là 500.000 VNĐ (chúng tôi sẽ cung cấp mã cài đặt cho máy tính của quý khách hàng (mã mềm).

BỘ CÀI DÙNG THỬ: http://cic.com.vn/tienich/BoCai/

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Môi trường nhập liệu thân thiện, trực quan, dễ sử dụng.

- Nhập dữ liệu trên lưới rất linh hoạt trong việc chỉnh sửa các thông số cũng như có thể thao tác hoàn toàn bằng bàn phím, tiết kiệm thời gian làm việc.

Hình 1. Màn hình làm việc chính

- Với khung bản vẽ ngay bên phải lưới nhập dữ liệu cho phép kiểm tra ngay được kết quả của thanh thép vừa nhập.

- Cho phép ẩn lưới nhập dữ liệu để có khung nhìn bản vẽ rộng hơn và sử dụng các toolbar zoom hay pan để tùy chỉnh vùng nhìn bản vẽ

Hình 2. Ẩn lưới dữ liệu

2. Thư viện các thanh thép đa dạng, phong phú với gần 160 loại thanh thép khác nhau. Được cập nhật liên tục.

Hình 4. Bảng thép thanh và thép hình

3. Có thể kết xuất bản vẽ ra AutoCAD hay in trực tiếp từ bản vẽ.

Kết xuất bảng thống kê thép sang AutoCAD hoặc in bảng thống kê trực tiếp bằng lựa chọn xuất bản vẽ và in ấn trên thanh toolbar

 

 

2.Feature

 

 

 

3.Hight light

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CICTKT

Khi kh động ch ương tr ình l đầu, c a s ổ đăng k í s  d ng s  xu t hi n

Hình 1. Cửa sổ đăng ký

Đđầđủ th ông tin c a ng ười d ùng, sau đó nh n n úGửi yêu cầu đăng ký 

Hình 2. Điền thông tin

Ch ương tr ình s  th ông b áo vi đăng k ý th ành c ông

Hình 3. Thông báo nhận mã đăng ký

M ã đăng k ý s ẽ được g i v ào email c a b n, ki m tra email v à l y m ã đăng k ý

Hình 4. Lấy mã đăng ký

Sau đó nh p m ã đăng k ý v à ấĐăng ký để ho àn th ành v à s  d ng đầđủ t ính n ăng c a ch ương tr ình.

Hình 5. Nhập mã đăng ký

Lưu ý:

- Thông tin đăng ký phải chính xác

- N ếu m áy c a b đ ã đăng k ý s  d ng h ơn m t l n th ì ph i nh p l i m ã x ác nh  c a s  th ông tin đăng k ý s ng.

 

LẬP BẢNG THỐNG KÊ VỚI PHẦN MỀM CICTKT

I. Giao diện làm việc chính của phần mềm

Hình 6. Màn hình làm việc chính

II. Thanh Menu

Hình 7. Menu

 T o th ng k ê m i

 M  file th ng k ê th ép (*.tkt) được l ưu t  tr ước

 L ưu file v à l ưu d ưới d ng t ên kh ác

 Xu t k ết qu  sang file autoCAD

 C ác ph ím ch c n ăng xem tr ước khi in v à in n

 C ác ph ím ch c n ăng zoom, pan

 Đóng m àn h ình nh p li để xem b n v 

* Th ông tin v à h ướng d n s  d ng

III. Các thao tác lập  bảng thống kê thép

Mặc định, khi chạy chương trình sẽ tự khởi tạo bảng thống kê mẫu. Người dùng có thể thêm cấu kiện vào bảng và tiến hành nhập các thanh thép cho cấu kiện.  Khi đó màn hình như sau:

Hình 8. Bảng thống kê thép

Thêm cấu kiện cần thống kê vào bảng

Ban đ ầu m ặc đ ịnh ở ph ần nh ập d ữ li ệu s ẽ cho s ẵn B ảng TKT 1 g ồm m ột c ấu ki ện v à m ột thanh th ép, như sau:

Hình 9. Lưới nhập liệu

Con tr ỏ chu ột s ẽ hi ển th ị ở v ị tr í T ên c ấu ki ện đ ể b ạn đ ổi t ên.

N ếu mu ốn th êm c ấu ki ện h ãy tr ỏ chu ột v ào c ấu ki ện n ào đ ó th ì n út ch ức năng ph ía tr ên s ẽ hi ển th ị “Th êm C ấu Kiện” cho b ạn l ựa ch ọn v à c ấu ki ện m ới s ẽ mang t ên c ấu ki ện tr ên v à v ị tr í c ấu ki ện m ới ngay dư ới c ấu ki ện b ạn tr ỏ chuột.

N ếu mu ốn x óa c ấu ki ện cũng v ới nh ững thao t ác tương t ự, v ới l ựa ch ọn l à “X óa C ấu Ki ện”.

Hình 10. Nút chức năng thêm, xóa cấu kiện

1. Nhập các thanh thép vào bảng thống kê:

V ùng l àm vi ệc c ủa thanh th ép:

-Cột 1 sẽ hiển thị tên thanh thép: Thanh số 1, Thanh số 2…

-Cột 2 hiển thị số hiệu của thanh thép

-Cột 3 hiển thị hình dáng thanh thép

-Cột 4 hiển thị đường kính thanh thép

-Cột 5 hiển thị số lượng

-Các cột sau sẽ hiển thị các thông số thanh thép ứng với từng thanh thép.

 hi u thanh th ép s  t ự động sinh ra ng v i s  thanh th éđượđưa v ào, b n c ó th  thay đổi b ng c ách đánh l i s ho n spin l a ch n.

Ch đường k ính b ng c ách l a ch n trong danh s ách k ích th ước, ho c nh p tr c ti ếp gi á tr , m đinh hi n th ị đường k ính 6.

Hình 11. Danh sách đường kính thép

Sau khi l a ch n xong s ố li u n ào b n Enter ho c Right ho c Tab để chuy n sang c t l àm vi c ti ếp theo.

a ch n H ình d áng, b n c ó nhi u ph ương áđể b n l a ch n thanh th ép:

+Cách 1: Khi trỏ chuột vào vị trí Thanh thép ở cột Hình dáng sẽ hiển thị nút cho bạn chọn vào như hình:

Hình 12. Nút ấn lựa chọn hình dáng thanh thép

Sau khi ch n, b ng th ng k ê t t c  c ác thanh th ép s  xu t hi n cho b n l a ch n:

Hình 13. Danh sách thép

Hình 14. Danh sách thép hình

Sau đ ó ch ỉ vi ệc ch ọn thanh th ép b ạn c ần v à nh ấn OK, c òn kh ông ấn CENCEL s ẽ tr ở v ề m àn h ình l àm vi ệc cho b ạn.

+Cách 2: Đây là cách nhanh nhất để chọn thanh thép nếu bạn nhớ số thanh thép ứng với hình dáng thanh thép bạn quen dùng trong Bảng lựa chọn thanh thép trên, mỗi thanh thép sẽ ứng với thứ tự của nó tính từ trái sang phải, từ trên xuống dưới (Xem vị trí đánh dấu đỏ).

V í d ụ:

Khi ch ọn thanh th ép s ố 1 c ó h ình d áng như đ ánh d ấu tr ên th ì b ạn ch ỉ vi ệc g õ s ố 1 trong ô H ình d áng (C ột 3) v àấn Enter đ ể k ết th úc l ựa ch ọn.

Hình 15. Lựa chọn thép bằng số thứ tự thép trong bảng thép

Đ ồng th ời c ác th ông s ố ứng v ới t ừng lo ại thanh th ép đ ó s ẽ s áng m àu cho b ạn l ựa ch ọn.

Hình 16. Các thông số tương ứng với từng loại thép

+Cách 3: Khi con trỏ chuột đang ở vị trí chọn thanh thép bạn cũng có thể ấn Enter để xuất hiện bảng lựa chọn thanh thép và tiến hành làm tương tự Cách 1.

Khi ho àn th ành l ựa ch ọn th ông s ố cho m ỗi thanh th ép ph ần m ềm s ẽ t ự đ ộng sinh ra thanh th ép ti ếp theo v à v ẽ lu ôn cho b ạn (Kh ông v ẽ nh ững thanh chưa c ó h ình d áng):

Hình 17. Nhập và thể hiện thanh thép số liệu và hình vẽ

B ạn cũng c ó th ể v ẽ l ại b ằng n út ch ức năng “V ẽ t ất c ả” .

2. Đối với việc lựa chọn thép hình (Các thanh thép từ 41 đến 46) bạn cũng lựa chon tương tự chỉ thêm lựa chọn loại thép hình, khi bạn chọn xong hình dáng thanh thép hình cần thì vùng chọn loại thép hình sẽ hiện ra cho bạn sau khi chọn xong bạn nhập các thông số khác như bình thường:

Hình 18. Lựa chọn loại thép góc đều cạnh

C ó đ ầy đ ủ c ác lo ại th ép g óc đ ều c ạnh v à th ép g óc kh ông đ ều c ạnh cho b ạn l ựa ch ọn:

Hình 19. Lựa chọn loại thép góc không đều cạnh

Hình 20. Danh sách thép góc đều cạnh

V à th ép t ấm:

Hình 21. Danh sách thép góc không đều cạnh

Hoàn tất công việc bằng cách ghi lại tệp tin (để sau có thể mở ra chỉnh sửa, thêm cấu kiện, thanh thép…)  và tùy chỉnh khi xuất kết quả sang tệp tin autoCad .

 

THIẾT LẬP CẤU HÌNH FONT CHỮ KHI DÙNG CICTKT

Bước 1: Trên màn hình mở thuộc tính của Desktop

Bước 2:

Hộp thoại Display Properties xuất hiện, chọn Tab Appearance, sau đó nhấn chọn Advanced.

CICTKT

Bước 3:

Chuyển Font như sau:

Sau khi chọn Advanced tìm đến Item và chọn Active Title Bar khi đó Font mặc định của Windows đang là Trebuchet MS ta sẽ chuyển sang CD Sans Serif.

CICTKT

 

Tương tự trên Item chọn Menu, Messenger Box chuyển Font sang CD Sans Serif.

CICTKT

CICTKT

 

Hoàn tất bằng OK.

Giao hàng:  

  • Phần mềm được chuyển giao trong vòng  01 ngày kể từ ngày ký hợp đồng  (tại địa điểm khách hàng yêu cầu hoặc chuyển phát nhanh qua Bưu điện).