STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Giáo trình ADS

https://drive.google.com/file/d/1nOOiXk-e7fz7d75VV-G5v2pbDrULovs6/view?usp=sharing