BUỔI 

Nội dung

BUỔI 1

I. PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Khái niệm tổng quan về Dự án đầu tư xây dựng công trình các thủ tục pháp lý hình thành dự án đầu tư xây dựng công trình.

Khái niệm về giá dự toán, giá dự thầu, giá đề xuất, giá thương thảo, giá hợp đồng, giá quyết toán trong hoạt động xây dựng.

Căn cứ Luật, Nghị định, Thông tư và các căn cứ liên quan khác trong quá trình soạn thảo hợp đồng.

2. Tổng quan về kế hoạch đấu thầu và các cơ sở hình thành kế hoạch đấu thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

3. Quá trình hình thành giá hợp đồng và cách xác định giá hợp đồng các điều kiện ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

4. Tổng quan về các loại hợp đồng và hình thức hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Cập nhật theo Nghị định mới nhất NĐ 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thay thế cho NĐ 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng).

5. Hướng dẫn soạn nội dung hợp đồng xây lắp, hợp đồng tư vấn trong hoạt động xây dựng theo Theo Thông tư số: 08/ 09 /2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công/ tư vấn xây dựng công trình kết hợp với NĐ 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015. 

6. Hướng dẫn thanh quyết toán vốn theo TT 86/2011/TT-BTC (A-B)

7.  Các hình thức thanh toán hợp đồng: đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, đơn giá trọn gói..

+ Cung cấp các mẫu hợp đồng theo loại hợp đồng và hình thức hợp đồng đã được ký kết làm tham khảo;

+ Cung cấp toàn bộ một mẫu hồ sơ làm tham khảo thanh toán theo TT 86/2011/TT-BTC theo vốn ngân sách nhà nước;

+ Cung cấp toàn bộ một mẫu hồ sơ làm tham khảo thanh toán theo TT 86/2011/TT-BTC theo vốn ODA, WB;

BUỔI 2

II. PHẦN THỰC HÀNH SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, THANH QUYẾT TOÁN A-B VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

8. Soạn thảo chi tiết hợp đồng thi công xây dựng: Theo Thông tư số 09 /2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình (đang chờ cập nhật mới theo NĐ 37/2015/NĐ-CP).

+ Các chú ý khi soạn thảo hợp đồng xây lắp;

+ Cách sử dụng từ ngữ, ngôn ngữ trong quá trình soạn thảo hợp đồng;

+ Sử dụng các điều kiện để ràng buộc trong hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, đơn giá trọn gói…;

+ Các quy định về chi tiết về hợp đồng cập nhật mới nhất 2015.

9. Soạn thảo Hợp đồng tư vấn: theo Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng (đang chờ cập nhật mới theo NĐ 37/2015/NĐ-CP).

BUỔI 3

15. Thanh toán khối lượng hoàn thành theo TT 86/2011/TT-BTC cho các hình thức hợp đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

- Hợp đồng theo đơn giá trọn gói…:

+ Làm việc trực tiếp với các số liệu đang dạng từ dân dụng, cầu đường, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật thông qua các hồ sơ đã được Ban quản lý tư vấn giám sát, kho bạc kiểm duyệt mới nhất năm 2015.

+ Lập biểu thanh toán khối lượng theo PL03a;

+ Lập biểu thanh toán khối lượng phát sinh theo PL04;

+ Xác định các giá trị: Giá trị hợp đồng, Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước, số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước, Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này, Chiết khấu tiền tạm ứng, Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này, Thanh toán tạm ứng, Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành, Luỹ kế giá trị thanh toán theo Phụ lục 3a;

+ Các thủ tục tài chính (Hóa đơn VAT, phí và các lệ phí nêu có) đính kèm hồ sơ thanh toán;

+ Kết xuất hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán in ấn đóng dấu.

BUỔI 4 

15. Thanh toán theo TT 86/2011/TT-BTC cho các hình thức hợp đồng sử dụng vốn ODA và WB.

- Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

- Hợp đồng theo đơn giá trọn gói…:

+ Làm việc trực tiếp với các số liệu đang dạng từ dân dụng, cầu đường, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật thông qua các hồ sơ đã được Ban quản lý tư vấn giám sát, kho bạc kiểm duyệt mới nhất năm 2015.

+ Lập biểu thanh toán khối lượng theo PL03a;

+ Lập biểu thanh toán khối lượng phát sinh theo PL04;

+ Xác định các giá trị: Giá trị hợp đồng, Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước, số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước, Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này, Chiết khấu tiền tạm ứng, Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này, Thanh toán tạm ứng, Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành, Luỹ kế giá trị thanh toán theo Phụ lục 3a;

+ Các thủ tục tài chính (Hóa đơn VAT, phí và các lệ phí nêu có) đính kèm hồ sơ thanh toán;

+ Kết xuất hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán in ấn đóng dấu.

BUỔI 5

16. Quyết toán xây dựng công trình và thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo TT19/2011/TT/BTC:

+ Các hồ sơ, tài liệu để chuẩn bị quyết toán công trình xây dựng;

+ Thủ tục quyết toán Nhà thầu với Chủ đầu tư (quyết toán A-B);

+ Quyết toán hợp đồng theo đơn giá cố định;

+ Quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

+ Quyết toán hợp đồng theo đơn trọn gói;

+ Thủ tục quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn ngân sách nhà nước (giữa Chủ đầu tư và cơ quan cấp vốn, vay vốn).