Hotline: 0923.633.686
  • HỮU ÍCH CHO ANH EM THAM KHẢO THI CÔNG VÀ LÀM HỒ SƠ BIỆN PHÁP THI CÔNG THẦU
  • Thông tư 15/2019 có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  • RẤT NHIỀU THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN, CÁC BẠN XEM CHO KỸ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CÔNG TRÌNH ĐỂ CÒN LÀM CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NHÉ Ạ?
  • KÈM THEO THÔNG TƯ 10/2019 HIỆU LỰC NGÀY 15/2/2020
  • Thông tư 10/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2020 Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định 68/2019/NĐ-CP; và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng; đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư ngày có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kêt. b) Trong trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư ngày thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.
  • Nội dung nghiệp vụ định giá xây dựng: 1. Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình 2. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình 3. Xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình 4. Đo bóc khối lượng công trình 5. Lập, thẩm tra dự toán công trình 6. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 7. Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng 8. Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng 9. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình 10. Các công việc khác về định giá xây dựng