Hotline: 0923.633.686
  • Nội dung nghiệp vụ định giá xây dựng: 1. Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình 2. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình 3. Xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình 4. Đo bóc khối lượng công trình 5. Lập, thẩm tra dự toán công trình 6. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 7. Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng 8. Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng 9. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình 10. Các công việc khác về định giá xây dựng