STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Đầy đủ các phần:
- Đường
- Thoát nước
- Bản vẽ chiếu sáng
- Tuy nen
- Cây xanh

https://drive.google.com/file/d/0B1nKJRhj4EC-VkFheHVEb3dCbkU/view