Cách xử lý khi thiết kế nó có mặt cắt như sau: 2x3.75+2x3 m. Cao lề là 0.14m. Khi  nhập mặt cắt trong nova

Bên trái  đúng cao độ như sau:

6.14-3.75*0.02+0.14 = 6.205 = 6.21

Bên phải nếu bình thường cũng phải là: 6.14-3.75*0.02+0.14 = 6.205 = 6.21

Cách xử lý:  

Bạn Move (M) điểm cuối mặt bên phải lên cho chạm vào điểm trên của lề, dùng lệnh RL để làm tươi lại trắc ngang. Sau đó bạn DTKTN lại là được. Sau đó kéo xuống vị trí cũ, lấy đối xứng độ dốc.

Xem thêm Video làm tại: https://www.youtube.com/watch?v=xZq2kOrI0SQ