NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO

 CHẤT LƯỢNG THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG CHO

TỈNH BẮC GIANG

CHƯƠNG I

VAI TRÒ CỦA NỀN TRONG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG NỀN

1.1     Vai trò của nền trong công trình đường. 8

1.2 ....  Một số vấn đề về chất lượng thi công nền. 8

1.2.1 Các nguyên nhân gây hư hỏng nền đường: 8

1.2.2 Yêu cầu khi thi công nền đường: 9

1.2.3 Các kiểu nền đường thường gặp. 10

1.2.3.1    Nền đường đắp thông thường 10

1.2.3.2    Nền đường đắp ven sông 10

1.2.3.3    Nền đường nửa đào nửa đắp 11

1.2.3.4    Nền đường có tường giữ chân 12

1.2.3.5    Nền đường có tường giữ ở vai 12

1.2.3.6    Nền đường xây đá 13

1.2.3.7    Nền đường có tường chắn đất 13

1.2.3.8    Nền đường có tường chân 14

1.2.3.9    Nền đường đào 14

1.2.3.10    Nền đắp bằng cát 15

1.2.4Một số dạng hư hỏng nền đường thường gặp và biện pháp khắc phục .15

1.2.4.1 Mất ổn định bờ dốc: 15

1.2.4.1.1  Trượt chậm 16

1.2.4.1.3  Trượt dòng. 16

1.2.4.1.4  Đất đá đổ 17

1.2.4.1.5  Sửa mặt bờ dốc. 18

1.2.4.1.6  Thoát nước cho bờ dốc, nước mặt và nước ngầm.. 19

1.2.4.1.7  Thoát nước mặt 19

1.2.4.1.8  Thoát nước ngầm.. 19

1.2.4.1.9  Giữ cho bờ dốc khỏi bị phong hóa. 20

1.2.4.1.10  Làm chắc đất đá. 20

1.2.4.1.11 Các công trình chống trượt 20

1.2.4.1.12  Các biện pháp đặc biệt 21

1.2.4.2    Nền đắp trên đất yếu. 21

1.2.4.2.1  Nguồn gốc đất yếu. 21

1.2.4.2.2  Các biện pháp cơ bản để gia cố nền đất yếu. 22

1.2.4.2.2.1  Phương pháp thay đất bằng đệm cát. 22

1.2.4.2.2.2  Phương pháp dùng bệ phản áp. 24

1.2.4.2.2.3  Biện pháp dùng cọc cát. 24

1.2.4.2.2.4  Biện pháp dùng giếng cát. 26

1.2.4.2.2.5  Biện pháp dùng bấc thấm.. 28

CHƯƠNG II

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NỀN ĐƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ KHAI THÁC.

2.1. Phân tích ảnh hưởng của quá trình thiết kế đến chất lượng thi công nền đường.  30

2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng của quá trình thi công. 31

2.2.1 Đảm bảo thoát nước trong thi công: 31

2.2.2 Công tác dọn dẹp trước khi thi công. 32

2.2.3 Chọn đất đắp và công tác đầm nén. 33

2.2.3.1 Chọn đất đắp. 33

2.2.3.2 Công tác đầm nén. 35

2.2.3 Các phương pháp thi công nền đường và yêu cầu về công nghệ thi công nền đường. 37

2.2.3.1 Thi công bằng thủ công. 37

2.2.3.2 Thi công bằng máy. 37

2.2.3.3 Thi công bằng nổ phá. 37

2.2.3.4 Thi công bằng sức nước. 38

2.2.3.5 Yêu cầu về công nghệ thi công nền đắp. 38

2.2.4 Phương pháp tổ chức thi công. 39

2.2.5 Chuẩn bị xe máy thi công. 39

2.2.6 Công tác làm đất trong xây dựng nền đường. 40

2.3. Phân tích ảnh hưởng của công tác quản lý xây dựng. 40

2.3.1 Những quy định về chức năng, phạm vi quản lý Nhà nước ..... 41

2.3.2 Các quy định, hướng dẫn . 41

2.3.3 Quy định trong đơn giá, định mức. 41

2.3.4 Quy định chế tài xử lý, phân rõ trách nhiệm . 42

2.3.5 Quy định về việc đảm bảo CLCTXD trong Luật Đấu thầu   .....42 2.3.6 Quy định về phân loại cấp hạng của doanh nghiệp, cá nhân 42

2.3.7 Công tác quản lý các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, xây lắp 42

2.4. Về tổ chức, bộ máy nhân sự của Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án. 42

2.4.1 Công tác đào tạo, tuyển chọn cán bộ, nhân sự                  42      

    2.4.2 Tinh thần trách nhiệm cán bộ tham gia dự án. 43

2.4.3 Mô hình tổ chức hoạt động của một số Ban QLDA.. 43

2.4.4 Cơ chế, công tác quản lý  43

2.5. Chất lượng của đội ngũ tư vấn xây dựng......................................... 43

2.5.1 Tổ chức Tư vấn 43

2.5.2 Chất lượng tư vấn 43

2.5.3 Công tác giám sát tác giả của Tư vấn thiết kế. 43

2.5.4 Tư vấn khảo sát 43

2.5.5 Tư vấn thẩm tra 44

2.5.6 Tư vấn giám sát  44

2.5.7 Thí nghiệm, kiểm định chất lượng. 44

2.6. Về năng lực của nhà thầu xây lắp. 44

2.6.1 Năng lực tài chính. 44

2.6.3 Trình độ và năng lực điều hành. 45

2.6.4 Việc tuân thủ quy trình quy phạm trong quá trình thi công 45

2.7. Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan có liên quan. 45

2.7.1 Công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng, QLCLXD 45

2.7.2 Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra        45

     2.7.3Công tác báo cáo, đánh giá sau thanh tra...........................................45

2.7.4  Trao đổi thông tin, kinh nghiệm, cơ chế phối hợp . 45

 

 

 

 

CHƯƠNG III

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI CÔNG NỀN

ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

3.1 Công trình nền, đã đang sẽ xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  46

3.2 Đánh giá thực trạng công trình nền đường. 61

3.2.1 Chất lượng công trình. 61

3.2.2 Một số vấn đề về quản lý Nhà nước đối với công trình nền. 63

3.2.2.1 Chủ đầu tư. 63

3.2.2.2 Tổ tư vấn lập dự án, thiết kế. 64

3.2.2.3 Tổ chức tư vấn giám sát. 65

3.2.2.4 Nhà thầu thi công xây lắp. 65

3.3 Kết luận chương. 66

 

CHƯƠNG IV

ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NỀN ĐƯỜNG CHO TỈNH BẮC GIANG

4.1.  Biện pháp nâng cao chất lượng trong quá trình thiết kế. 67

4.2.  Biện pháp nâng cao chất lượng trong quá trình thi công. 68

4.2.1. Đấu thầu và xét chọn nhà thầu.   68

4.2.2 Thực hiện trong giai đoạn xây lắp. 68

4.3. Rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật. 71

4.4. Nghiên cứu ban hành các chính sách liên quan . 72

4.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 73

 

CHƯƠNG V

KẾT LUẬN

5.1 Ý nghĩa khoa học. 74

5.2 Đề xuất và kiến nghị 74

 Tài liệu tham khảo. 77