Bộ Tài chính đã ra hai thông tư về thanh, quyết toán thay thế các thông tư 86 và 19, 04, trước cả 04 sửa đổi ra đời; áp dụng từ ngày 05/3/2016. 

1. Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ ngày 05/3/2016, thay thế các nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011). Link download. pass: thietkeduong.com

https://www.fshare.vn/file/4EDFOV6VL29R
2. Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (có hiệu lực ngày 05/3/2016, thay thế Thông tư 19/2011/TT-BTC và Thông tư 04/2014/TT-BTC). Link download. pass: thietkeduong.com

https://www.fshare.vn/file/73LEW5NNYN22