STT

TÊN FILE EXCEL 

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Tính các cấu kiện cơ bản - 21 bảng tính

https://www.fshare.vn/file/3DA12UXRSFGQ

02

Khung 1 nhịp - 18 bảng tính

https://www.fshare.vn/file/NDMRPYH8DW71

03

Khung 2 nhịp - 20 bảng tính

https://www.fshare.vn/file/T3KEZJHGJ3LD

04

Khung nhiều nhịp - 39 bảng tính

https://www.fshare.vn/file/MYPB8VJPP454

05

Khung móng - 13 bảng tính

https://www.fshare.vn/file/X7WRR9PHZCFV

06

Dầm trên nền đàn hồi  - Dầm giao thoa 13 bảng tính

https://www.fshare.vn/file/UCV4PUXVBKPL

07

Vách cứng - 01 bảng tính

https://www.fshare.vn/file/DP8NDNU1B7UC

08

Tính nhanh dàn vì kèo thép hình - 1 bảng tính 

https://www.fshare.vn/file/UZ5HOP9VDV5O