Thông tư 10/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2020

Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định 68/2019/NĐ-CP; và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

 • a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng; đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư ngày có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kêt.
 • b) Trong trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư ngày thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.
 • STT

  TÊN FILE 

  LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

  01

  ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 2019

  https://www.fshare.vn/file/ZN1YG54R9PKF