STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Biên bản, hồ sơ nghiệm thu bấc thấm trong xử lý nền đất yếu

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0Rk1FV2VKX2ppM3M/view