STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Cấu tạo điển hình kênh mương thủy lợi B400

https://drive.google.com/file/d/0B1nKJRhj4EC-QkY2OHBhQ1p5ZXc/view