STT

TÊN FILE BẢN VẼ

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Chi tiết kết cấu, bó vỉa, rãnh đan

https://drive.google.com/file/d/1NteY6TzdUdHt_5YpXoN62nx3aDlle8Zo/view?usp=sharing