STT

TÊN FILE BẢN VẼ

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

file mẫu khai báo trong phần mềm thiết kế đường ADSCIVIL

https://drive.google.com/file/d/1RHY9fA6dV18p4z-C-0TWlKFewBc3f0ip/view?usp=sharing