STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Sự cố cọc khoan nhồi và phương pháp thi công các loại Cầu được tóm tắt tại đây

https://drive.google.com/file/d/0B2lTqvVHyoaubEItRjB3YmlBUEk/view