STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

DỰ TOÁN+ BẢN VẼ LÁN TRẠI-THIETKEDUONG.COM

https://www.fshare.vn/file/JRZDNU3K9DSK