Hotline: 0923633686
  • Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ------------------------ - Ngày ban hành: 10/03/2016 - Ngày hiệu lực: 01/5/2016 - Thay thế thông tư số 04/2010/TT-BXD
  • Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  • Đào đắp trong thiết kế cống: C-Pro tính khối lượng đào đắp theo phương pháp cắt lớp, kiểu như tính khối lượng đào đắp trong thiết kế tuyến vậy.
  • Bạn được giao làm hồ sơ mời thầu xây lắp và Sếp giao cho bạn lập hồ sơ dự thầu (đối với công trình hoặc dự án sử dụng vốn nhà nước). Bạn sẽ phải bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để có được giá dự thầu hợp lý và cạnh tranh nhất?
  • Trường hợp Nhà thầu được đề nghị trúng thầu với hiệu lực của HSDT chỉ có 180 ngày, nhưng sau 180 ngày mới ra quyết định trúng thầu và tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng. Vậy thế có sai quy định và xử lý thế nào?
  • File excel tính lương NC theo TT01 và hao phí máy theo QD1134/BXD Dùng làm đồ án, tính hao phí máy...
  • Quyết định số 7414/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Hà Nội Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3796/Q8-UBND ngày 16/7/2014 của UBND thanh phố Hà Nội về việc công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  • Bài giảng và 06 bộ công trình về hợp đồng - thanh quyết toán trong xây dựng