STT

TÊN FILE 

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Đào cấp nền đường

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0VEJ5dDh4SWo1QTA/view

02

Đào hữu cơ

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0VmdXdE5sUGNPS2c/view

03

Hồ sơ nghiệm thu chuyển giai đoạn móng đường https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0dmVieDF2RnhLNWs/view
04

Nghiệm thu đào khuôn đường

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0TmtXN0ZOODlDUkU/view
05

Hồ sơ nghiệm thu đắp K95

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0eUkzanFtYW5DRmM/view
06

Hồ sơ nghiệm thu đắp K98

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0dWduNXBDNmdycXc/view
07

Nghiệm thu Cấp phối đá dăm

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0VWREaFpORTF0SUU/view
08

Nghiệm thu bê tông nhựa Chặt 19

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0YlBINWJNTGNoMW8/view
09

Nghiệm thu bê tông nhựa Chặt 12.5

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0a2FObFdqckJpX00/view
10

Nghiệm thu giai đoạn chuyển mặt đường

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0NlBhbGZiM21HVW8/view
11

Nghiệm thu xây mái đá 

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0aFEzek15YjdTVU0/view
12

Nghiệm thu chân khay

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0eXkxREJFQlBMVTA/view
13

Phiếu Yêu cầu nghiệm thu

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0aGo2RDFETEF3WDA/view

14

Danh mục Hồ sơ nghiệm thu https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0Um10c2tJcVZVVVk/view

15

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0Nm1idkdjZHJxTGM/view