STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

THÔNG TƯ 04/2019 NGÀY 16/8/2018 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ 26/2016 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QLCL VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

https://www.fshare.vn/file/YDQ8QOYG679F

02

MỘT SỐ BIỂU MẪU FILE WORD CHO CÁC BẠN CẦN LÀM MẪU:

  1. Báo cáo thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng
  2. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng
  3. Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
  4. Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình
  5. Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng