STT

TÊN NGHỊ ĐỊNH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Nghị định 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CPNghị định 42/2017/NĐ-CP, Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Kể từ ngày Nghị định 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 03/3/2021):

https://drive.google.com/file/d/14ZUkctxqgkusak2hH8QbJXW25WnYD9ER/view?usp=sharing