MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU                                                                                                              1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU NHỊP CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP

                   PHÂN TÍCH KẾT CẤU CẦU                                                          5

1.1.Giới thiệu các loại kết cấu nhịp cầu điển hình                                                5

1.2.Cấu tạo các dạng cầu dầm chéo góc và cầu cong trên mặt bằng           7

1.3.Mô hình và các phương pháp phân tích kết cấu áp dụng để

tính toán thiết kế cầu                                                                        12

Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHÂN BỐ

TẢI TRỌNG CHO KẾT CẤU NHỊP CẦU                                       23

2.1.Các phương pháp truyền thống                                                            23

          -Phương pháp đòn bẩy                                                                               23

          -Phương pháp nén lệch tâm                                                                        24

          -Phương pháp dầm kê trên gối đàn hồi                                                                28

2.2.Phương pháp AASHTO                                                                       32

          -Theo tiêu chuẩn AASHTO 92                                                                             32

          -Theo tiêu chuẩn AASHTO 98 (22TCN 272 - 01)                                               36

2.3.Phương pháp Guyon-Massonnet                                                          45

2.4.Phương pháp phần tử hữu hạn                                                             52

2.5.Đặc điểm tính toán phân bố tải trọng cho các dạng cầu dầm chéo góc 53

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN HỆ SỐ

PHÂN BỐ TẢI TRỌNG CHO CẦU DẦM CHÉO GÓC TRÊN

ĐƯỜNG Ô TÔ                                                                                 57

3.1.Tổng quan về phương pháp phân tích kết cấu cho các cầu chéo góc    57

3.2.Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán hệ số phân bố cho cầu

dầm chéo góc trên đường ô tô                                                           60

3.3.So sánh kết quả tính toán hệ số phân bố tải trọng cho cầu dầm chéo góc

theo phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp của Tiêu chuẩn

thiết kế cầu 22 TCN 272 – 05                                                           68

        3.3.1-TÝnh to¸n hÖ sè ph©n bè t¶i träng cho cÇu chÐo gãc theo

ph­¬ng ph¸p PTHH.                                                               68

                   3.3.2-TÝnh hÖ sè ph©n bè t¶i träng cho c¸c cÇu chÐo gãc b»ng

ph­¬ng ph¸p cña 22 TCN 272- 05                                           69

                   3.3.3-Tính hệ số phân bố tải trọng cho các cầu chéo góc bằng

một số phương pháp của 22 TCN 18-79                                 69

Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                             70

4.1. Nhận xét                                                                                              70

4.2. Kết luận                                                                                               71

4.3. Kiến nghị                                                                                             71

Tài liệu tham khảo                                                                                                         72