MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.. 1

MỞ ĐẦU.. 5

Tính cấp thiết của đề tài 5

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 8

Mục tiêu của đề tài 8

Phương pháp nghiên cứu. 9

Nội dung nghiên cứu. 9

CHƯƠNG 1. 11TỔNG QUAN VỀ CẦU VƯỢT TRONG ĐÔ THỊ 11

1.1. Cầu vượt trong đô thị trên thế giới 11

1.2. Cầu vượt cho tải trọng nhẹ trong đô thị ở Việt Nam.. 14

1.3. Ưu điểm, nhược điểm và phạm vi áp dụng của kết cấu dầm thép liên hợp bê tông cốt thép. 18

1.3.1. Ưu điểm.. 18

1.3.2. Nhược điểm.. 19

1.3.3.  Phạm vi áp dụng. 20

1.4.  Xu hướng phát triển cầu thép hiện đại 21

1.5. Kết luận. 23

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU CẦU VƯỢT CHO TẢI TRỌNG NHẸ TRONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

2.1. Sự cần thiết dùng giải pháp cầu vượt cho tải trọng nhẹ. 24

2.2. Điều kiện địa phương. 26

2.2.1. Đặc điểm chung. 26

2.2.2. Đặc điểm khí hậu. 27

2.2.3. Đặc điểm địa chất 28

2.3. Các căn cứ và quy mô thiết kế. 33

2.3.1. Các căn cứ thiết kế. 33

2.3.2. Quy mô. 34

2.4. Các quy trình quy phạm áp dụng. 34

2.5. Tiêu chí và nguyên tắc thiết kế. 36

2.5.1. Tiêu chí thiết kế. 36

2.5.2. Nguyên tắc thiết kế. 36

2.6. Giải pháp kết cấu công trình cầu. 38

2.6.1. Bố trí chung cầu. 38

2.6.2. Kết cấu phần trên. 40

2.6.3. Kết cấu phần dưới 46

2.6.4. Đường đầu cầu. 48

2.6.5. Một số yêu cầu về vật liệu. 49

2.7. Nhận xét và kết luận. 54

2.7.1. Nhận xét 54

2.7.2. Kết luận. 56

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG KẾT CẤU CẦU VƯỢT CHO TẢI TRỌNG NHẸ TRONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

3.1. Các căn cứ lập phương án tổ chức thi công. 58

3.2. Điều kiện mặt bằng thi công. 58

3.3. Tiêu chuẩn thi công. 60

3.4. Tiêu chí lập phương án thi công. 61

3.5. Công tác chuẩn bị xây dựng. 62

3.5.1. Công tác tổ chức nhân sự cho công trường. 62

3.5.2. Công tác các giấy phép thi công. 62

3.5.3. Nguồn vật liệu chính phục vụ thi công. 62

3.5.4. Phương án vận chuyển vật tư thiết bị đến công trường. 63

3.5.5. Xây dựng hàng rào công trường. 63

3.5.6. Xây dựng bãi sản xuất kết cấu thép và cọc. 64

3.5.7. Xây dựng các công trình phục vụ thi công khác. 65

3.6. Các bước thi công. 65

3.6.1. Thi công ép cọc thép 2I300. 65

3.6.2.  Thi công trụ, mố. 65

3.6.3. Công tác sản xuất, vận chuyển kết cấu thép. 71

3.6.4. Lắp đặt kết cấu nhịp. 71

3.6.5. Thi công hệ mặt cầu. 75

3.6.6. Thi công tường chắn và đường đầu cầu. 75

3.7. Quản lý thi công xây dựng. 76

3.7.1. Công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công. 76

3.7.2. Công tác quản lý kỹ thuật trong thi công. 76

3.7.3. Các công việc khác. 77

3.8. Nhận xét và kết luận. 78

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận. 80

Kiến nghị 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 83