CHƯƠNG 1. HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG................................ 11

1.1 Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...................................... 11

1.1.1 Mạng lưới giao thông đường bộ................................................................... 11

1.1.1.1 Giao thông đối ngoại............................................................................ 12

1.1.1.2  Giao thông đối nội............................................................................... 15

1.1.1.3  Giao thông ngoài đô thị...................................................................... .21

1.1.1.4  Hiện trạng mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe trên địa bàn Hà Nội....... 33

1.1.1.5  Các cầu hiện có qua sông Hồng, sông Đuống và sông Đà................. 33

1.2  Phân tích đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy 36

1.2.1 Mạng lưới đường thủy.................................................................................. 36

1.2.2 Cảng sông ở Hà Nội.................................................................................... .38

1.2.3 Vai trò của hệ thống đường thủy................................................................. .40

1.3  Phân tích đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.. 40

1.3.1  Mạng lưới đườngsắt................................................................................... .40

1.3.2  Năm tuyến chính đi qua thành phố (4 tuyến ở Bắc sông Hồng và 1 tuyến ở Nam sông Hồng)            41

1.3.3  Đường sắt vành đai..................................................................................... 42

1.3.4 Tình trạng nhà ga và thiết bị khai thác........................................................ .42

1.3.5  Đánh giá chung.......................................................................................... .43

1.4   Phân tích đánh giá hiện trạng kết cấu hệ thống giao thông hàng không 43

1.4.1  CHKQT Nội Bài......................................................................................... .43

1.4.2  CHK Gia Lâm............................................................................................. 44

1.4.3  Sân bay Bạch Mai....................................................................................... .45

1.5.  Phân tích đánh giá Hiện trạng phương tiện vận tải................................ 45

CHƯƠNG 2. CÁC GIẢI PHÁP QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ.... 49

2.1 Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới đường bộ................................................ 49

2.1.1  Phân cấp hệ thống đường bộ...................................................................... .49

2.1.1.1 Hệ thống đường đối ngoại.................................................................... 49

2.1.1.2 Hệ thống đường đô thị (đô thị trung tâm và đô thị vệ tinh)................... 49

2.1.1.3 Hệ thống đường ngoài đô thị................................................................ 50

2.1.2    Xây dựng mạng lưới đường bộ cho quy hoạch GTVT.............................. 50

2.1.2.1    Hệ thống đường đối ngoại................................................................ .50

2.1.2.2     Hệ thống đường đô thị..................................................................... .55

2.1.2.3     Hệ thống đường trên cao.................................................................. 55

2.1.2.4    Hệ thống đường ngoài đô thị............................................................ .57

2.1.2.5     Hệ thống đường trong đô thị Vệ tinh............................................... .59

2.2     Quy hoạch các nút giao thông................................................................... 62

2.3     Quy hoạch các công trình đường bộ vượt sông...................................... 63

2.3.1     Các công trình vượt sông Hồng............................................................... .63

2.3.2     Các cầu vượt sông Đuống....................................................................... .63

2.3.3     Các cầu vượt sông Đà.............................................................................. 64

2.3.4     Các cầu vượt sông Đáy........................................................................... .64

2.4      Nghiên cứu quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh................................... 64

2.5     Định hướng giao thông nông thôn............................................................. 68

CHƯƠNG 3. CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO GIAO THÔNG HÀ NỘI................ 69

3.1 Đánh giá tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội . 69

3.2 Nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông.................................................. 72

3.3 Các mục tiêu cần giải quyết........................................................................... 74

3.3.1 Mục tiêu tổng quát........................................................................................ 74

3.3.2 Mục tiêu cụ thể.............................................................................................. 74

3.4. Các giải pháp thực hiện.................................................................................. 75

3.4.1 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.... 75

3.4.2 Công tác tổ chức quản lý và điều hành giao thông...................................... .76

3.4.3 Giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đường thủy, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè                     77

3.4.4  Giải quyết cục bộ một số điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng................. .78

3.4.5 Về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông...................................................... 78

3.4.6 Về phát triển vận tải hành khách công cộng................................................. 79

3.4.7 Về tổ chức giao thông và điều hành giao thông............................................ 79

3.4.8 Giải pháp về xây dựng cơ chế, chính sách................................................... 80

3.5. Kết luận............................................................................................................. 81

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP CẦU NHẸ TRONG TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI CÁC NÚT GIAO                        82

4.1  Sự cần thiết phải dùng giải pháp cầu nhẹ................................................... 82

4.2  Tiêu chí của cầu vượt lắp ghép sử dụng kết cấu nhẹ................................ 85

4.3  Tiêu chí về lựa chọn vị trí.............................................................................. 86

4.3.1 Chủ trương của UBND................................................................................ 86

4.3.2 Tiêu chí lựa chọn vị trí................................................................................. .86

4.4  Áp dụng cho 2 nút giao Láng Hạ - Thái Hà và Tây Sơn – Chùa Bộc.... 86

4.4.1   Hiện trạng nút ngã tư Láng Hạ - Thái Hà và các nút liên quan trong khu vực           86

4.4.1.1 Hiện trạng tổ chức giao thông tại nút................................................... 86

4.4.1.2 Hiện trạng giao thông tại các nút liên quan trong khu vực.................. .88

4.4.1.3   Quy hoạch trong tương lai..................................................................... 91

4.4.1.4   Dự báo lưu lượng xe.............................................................................. 91

4.4.1.5   Quy hoạch trong tương lai..................................................................... 91

4.4.1.6   Kết luận.................................................................................................. 91

4.4.2   Hiện trạng nút ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà và các nút liên quan trong khu vực…………………………………………………………………………………... ……..…92

4.4.3   Giải pháp cầu vượt lắp ghép sử dụng kết cấu nhẹ…………..………….…….. 96

4.4.3.1   Lựa chọn loại cầu……………………………………………………..….…96

4.4.3.2   Lựa chọn hướng cầu, khổ cầu…………………………………….……….97

4.4.3.3   Phương án thiết kế và thi công chủ đạo………………………………....97

4.4.4     Phương án tổ chức giao thông sau khi xây dựng cầu vượt………............ .101

4.5  Đánh giá hiệu quả sau khi xây dựng 2 cầu vượt……………... ………...106

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………..................... ………......109

TÀI LIỆU THAM KHẢO…..……………………………......................... ………..111

PHỤ LỤC 1..................................................................................................................... 112

PHỤ LỤC 2..................................................................................................................... 124

PHỤ LỤC 3..................................................................................................................... 128

PHỤ LỤC 4..................................................................................................................... 131

PHỤ LỤC 5..................................................................................................................... 133

PHỤ LỤC 6..................................................................................................................... 139