STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Chuyên đề: Tính toán Móng cọc có kể đến sự làm việc của đài (Móng hỗ hợp)

https://drive.google.com/file/d/0BxoSae7ILik_QW85RkFEWU44LTg/view