STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASSWORD: thietkeduong.com

01

Excel Kiểm toán - tính toán trụ thân hẹp giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công

1. https://www.fshare.vn/file/34YCJDYH9HFD

2. https://www.fshare.vn/file/23YETK7YZSQ3