MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................... 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG  ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI CÔNG..................................................... 4

1.1. Tổng quan về các dự án xây dựng đường ô tô................................ 4

1.1.1. Vai trò và năng lực của giao thông đường bộ trong hệ thống giao thông vận tải....................................................................................................... 4

1.1.2. Tình hình đầu tư xây dựng , phát triển hệ thống giao thông đường bộ ở Việt Nam................................................................................................. 15

1.2. Khái niệm và vai trò của công tác tổ chức thi công...................... 24

1.2.1. Các phương pháp tổ chức thi công và sơ đồ thể hiện tiến độdự án công trình.......................................................................................................... 24

1.2.2. Các phương pháp tổ chức thi công........................................ 39

1.2.3. Phương pháp tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền 42

1.3. Bài toán tối ưu hóa sơ đồ mạng.................................................... 48

1.3.1.Về thời gian............................................................................ 48

1.3.2.Về nhân lực............................................................................. 48

1.4. Kết luận chương 1........................................................................ 49

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 1A  (ĐOẠN CẦU CHUI – CẦU ĐUỐNG), GÓI THẦU SỐ 01................. 51

2.1. Giới thiệu về gói thầu số 01 (km0+200 – km0+818.97)............... 51

2.1.1Thông tin chung về gói thầu số 01........................................... 51

2.1.2. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của gói thầu............ 52

2.1.2. Kết quả thiết kế...................................................................... 55

2.2. Những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và khả năng ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi công.................................................... 65

2.3. Công tác đảm bảo giao thông trong quá trình thi công dự án....... 68

2.3.1. Các khó khăn và thuận lợi liên quan đến vấn đề thể chế........ 70

2.3.2. Các khó khăn và thuận lợi liên quan đến vấn đề công nghệ... 71

2.4 Kết luận chương 2......................................................................... 72

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THI CÔNG DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL 1A  (ĐOẠN  CẦU CHUI – CẦU ĐUỐNG )............................................................................................... 74

3.1. Lựa chọn giải pháp công nghệ và tổ chức thi công chủ đạo.......... 74

3.1.1. Công nghệ thi công phần đường............................................ 74

3.1.2. Công nghệ thi công phần Cầu:............................................... 74

3.1.3. Tổ chức thi công chủ đạo:...................................................... 74

3.2. Tính toán và xây dựng kế hoạch thi công, trình tự tổ chức thi công. 74

3.2.1. Công tác chuẩn bị thi công..................................................... 74

3.2.2. Lựa chọn trình tự thi công các hạng mục............................... 78

3.2.3. Phương pháp thi công nền, kết cấu mặt đường...................... 80

3.2.4. Biện pháp thi công hạng mục thoát nước............................... 93

3.2.5. Biện pháp thi công các cấu kiện đúc sẵn................................ 96

3.2.6. Trình tự thi công vỉa hè, bó vỉa, lát gạch tezaro, biển báo và vạch sơn:......................................................................................................... 99

3.2.7. Kế hoạch kiểm soát chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường: 103

3.3. Giải pháp tổ chức thi công chủ đạo............................................ 104

3.4. Giải pháp phân luồng giao thông từ xa phục vụ thi công quốc lộ 1A (đoạn cầu Chui - cầu Đuống) tuyến phố Ngô Gia Tự......................................... 105

3.4.1.Mục đích:............................................................................ 105

3.4.2. Nguyên tắc:.......................................................................... 105

3.4.3. Các dòng xe hiện tại:............................................................ 105

3.4.4. Giải pháp phương án phân luồng:....................................... 106

3.5. Giải pháp phân luồng giao thông nội bộ thi quốc lộ 1A (đoạn cầu Chui - cầu Đuống) tuyến phố Ngô Gia Tự)......................................................... 110

3.6. Kiểm soát rủi ro trong xây dựng kế hoạch thi công - các tính toán xem xét đến khó khăn về thể chế, về công nghệ và vấn đề mặt bằng thi công....... 110

3.6.1. Nhóm các rủi ro liên quan đến chủ đầu tư công trình:......... 110

3.6.2. Nhóm các rủi ro liên quan đến nhà thầu.............................. 111

3.6.3. Nhóm các rủi ro liên quan đến nhà tư vấn........................... 113

3.6.4. Nhóm các rủi ro về nguyên vật liệu và lao động.................. 114

3.6.5. Nhóm các rủi ro do tác động khách quan bên ngoài............ 114

3.7. Kế hoạch tiến độ thi công........................................................... 115

3.8. Kết luận chương 3...................................................................... 117

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................. 120

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................... 123