STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Phướng án 1: Cầu dầm giản đơn, BTCT UST 6x28m.

Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản BTCT 4x42m.

http://www.mediafire.com/download/6g3jiiq91kmdkz6/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-Hoang-Chuong.zip

02

 Phướng án 1Cầu dầm giản đơn, BTCT UST 5x35m.

- Phương án 2Cầu dầm thép liên hợp bản BTCT 4x43m.

http://www.mediafire.com/download/zmfy5dfejrtmvnf/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-Que.zip
03

- Phướng án 1CẦU DẦM BTCT DƯL CĂNG SAU 4 NHỊP 33 +1 NHỊP 42(m)

- Phương án 2CẦU DẦM BẢN BTCT  3 NHỊP 55m.

- Phương án 3CẦU DÀN THÉP, 3 NHỊP 56m.

http://www.mediafire.com/download/8gp42ojro9l56hq/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-tran-van-khanh.zip
04

- Lớp: Trường đại học Xây dựng Hà Nội (XDHN).

- Ngày hoàng thành: 2007.

- Phương án 1: Cầu chính dầm liên tục 3 nhịp, cầu dẫn dầm giản đơn PCI

- Phương án 2: Cầu chính dây văng 3 nhịp với sơ đồ nhịp: ( 87 + 182 + 87 )

 

http://www.mediafire.com/download/pdeyhxaw6uy4awj/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-Tu.zip
05

- Phướng án 1: Cầu dầm giản đơn BTCT DUL Super T.

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bảng BTCT.

 

http://www.mediafire.com/download/8jkodozfcjpokz5/writetodo.com-hoang-phu-tue.zip
06

 

Lớp: 10X3A - Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015

- Khổ cầu: K = 14 + 2x1.0 m

- Khẩu độ cầu: L0 = 210m 

- Tần suất thiết kế: P = 1 %

- Tải trọng: Đoàn xe HL93, đoàn người 350 kg/m2

- Phương án 1: Cầu dầm BTCT DUL nhịp giản đơn 42m dầm I ứng suất trước.

- Phương án 2: Cầu dầm BTCT DUL nhịp liên tục 42m dầm I ứng suất trước.

http://www.mediafire.com/download/m1nprki9e9g63d6/writetodo.com-Nguyen-giang-hoang.zip
07

Lớp: 08X3A - Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

-Khổ cầu: K =  8+1x2m

-Khẩu độ cầu: Lo =128m 

-Tần suất thiết kế:  P = 1 %

-Tải trọng : Đoàn xe  HL93, đoàn người 410 kg/m2.

- Phương án 1: Cầu dầm BTCT DUL nhịp giản đơn.

- Phương án 2: Cầu dầm BTCT DUL nhịp liên tục.

http://www.mediafire.com/download/pwh58dwfmy83kk5/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-an.zip
08

 Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

-Khổ cầu: K =  8+1x2m

-Khẩu độ cầu: Lo =128m 

-Tần suất thiết kế:  P = 1 %

-Tải trọng : Đoàn xe  HL93, đoàn người 410 kg/m2.

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+56+80+56+2x33 Hộp đơn, vách xiên

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 9x28 

- Phương án 3: Cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61

 

http://www.mediafire.com/download/1sgi9e3850sxp3s/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-cau-hoang-chi-dung.rar
09

-Khổ cầu: K =  8+1x2m

-Khẩu độ cầu: Lo =200m 

-Tải trọng : Đoàn xe  HL93, đoàn người 410 kg/m2.

- Phương án 1: CẦU BTCT DẦM I BÁN LẮP GHÉP 7 NHỊP 29 m.

- Phương án 2: CẦU BTCT DẦM I LIÊN HỢP BẢN BTCT 5 NHỊP 39 M

 

http://www.mediafire.com/download/i7janwlv6m41u17/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-anh-duc.zip
10

 Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Tải trọng thiết kế : Hoạt tải HL-93 và đoàn người 4,1 kN/m2.

- Khẩu độ cầu: Lo = 145 m.

- Khổ cầu : K  = 8,0 + 2 x 1,5 m.

- Cấp sông : Cấp V.

- Phương án 1: Cầu dầm đơn giản BTCT ƯST:5x30m.

- Phương án 2: Cầu dầm liên tục BTCT ƯST nhịp 45.5+65+45.5=156m           

http://www.mediafire.com/download/bxis6y644poey62/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-hiep.zip
11

- Phương án 1: Cầu đơn giản dầm I bằng BTCT DƯL nhịp: 3×32m.

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp 2 nhịp:2x48m = 96m.

 

http://www.mediafire.com/download/h0s6vm49rlonbes/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-huy.zip
12

- Phương án 1: Cầu đơn giản dầm I bằng BTCT DƯL nhịp: 3×32m.

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp 2 nhịp:2x48m = 96m.

http://www.mediafire.com/download/07xnydhuxhizxcp/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-khanh.zip
13

- Phương án 1:Cầu là cầu dầm đơn giản BTCT ứng suất trước gồm 5 nhịp: 5x36m.

- Phương án 2: Cầu dầm hộp bằng BTCT DƯL liên tục 3 nhịp: 50+70+50m.

- K= 9,5m+2x1,5m          

 

http://www.mediafire.com/download/l4fhmxh4wxj7h78/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-phuc-van.zip
14

- Qui mô xây dựng: Vĩnh cửu.

- Tải trọng thiết kế:  Hoạt tải HL93 và đoàn người 3,0KN/m2.

- Khẩu độ cầu: ∑Lo = 145 m.

- Khổ cầu: K  = 7m + 2x1,0m.

- Cấp sông: Cấp IV.

- Nhịp thông thuyền:  30 m                          

- Phương án 1: Cầu đơn giản BTCT DƯL.5 x 30 Chiều cao dầm sơ bộ chọn 1,6m, chiều dày bản mặt cầu sơ bộ chọn 20cm.

- Phương án 2: Cầu dàn thép 2 nhịp dàn thép: 2 x 74 (m).

 

http://www.mediafire.com/download/aeyxy28y58gepa0/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-quang.zip
15

- Phương án 1: Cầu đơn giản dầm I bằng BTCT DƯL 5 nhịp: 5×33m.

- Phương án 2: Cầu dầm liên tục BTCT DƯL 3 nhịp : 50 + 70 + 50m . 

- Khổ cầu: B = 8,5 + 2.1,25m  

 

http://www.mediafire.com/download/wm9vgrxgaq61cz9/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-quy.zip
16

- Phương án 1: Cầu dầm I BTCT ƯST, bản đổ sau 5x31 m..

- Phương án 2: Cầu chính là dầm liên liên hợp bản BTCT 4x46 m  

 

http://www.mediafire.com/download/ktk3nzfjs5ntqi4/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-sang.zip
17

- Phương án 1: CẦU LIÊN TỤC BTCT DỰ ỨNG LỰC 3 nhịp liên tục, nhịp chính dài 86 m và hai nhịp phụ dài 55m 

- Phương án 2: BỘ CẦU DẦM THÉP GIẢN ĐƠN LIÊN HỢP BẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP 4 nhịp dầm thép liên hợp bản BTCT 4x49m 

- Khổ cầu: 7.0+2.1.0m. 

 

http://www.mediafire.com/download/44gkq22rrc5fksp/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-thao.zip
18

- DHXD ( đại học xây dựng). 

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 5 nhịp liên tục 51+76+84+76+51

- Phương án 2: Cầu dàn thép 3 nhịp liên tục 2x34.5+56+88+56+2x34.5

- Mặt cắt ngang 7+2x0.2+2x1.5+2x0.3 . Hộp đơn, vách đứng.

- Khổ thông thuyền : 9x60 m

http://www.mediafire.com/download/8whuwgakb8qn45y/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-cau-nguyen-duy-tuan.rar
19

- Lớp: DHXD ( đại học xây dựng).

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+54+78+54+2x33

- Phương án 2: Cầu vòm ống thép nhồi 3x33+99+3x33

- Mặt cắt ngang 7.5+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng.

- Khổ thông thuyền : 7x50 m

http://www.mediafire.com/download/27rb28ue4q868lq/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-cau-hoang-van-thai.rar
20

- Lớp: DHXD ( đại học xây dựng).

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+68.5+95+68.5+3x33

- Phương án 2: Cầu vòm ống thép nhồi 5x33+90+5x33

- Mặt cắt ngang 7.65x2+2x1.0+2x0.25 . Hộp đôi, vách xiên.

- Khổ thông thuyền : 12x75 m

 

http://www.mediafire.com/download/wkbl8v3silladdk/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-cau-huynhquanchinh.rar
 

- Lớp: DHXD ( đại học xây dựng).

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+45.5+70+45.5+40

- Phương án 2: Cầu vòm ống thép nhồi 2x40+80+2x40

- Mặt cắt ngang 5.5x2+2x1.3+2x0.3 . Hộp đôi, vách xiên.

- Khổ thông thuyền : 7x50 m

 

http://www.mediafire.com/download/a1l0om9lgob1vf7/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-cau-nguye-duy-nam.rar
 

- Lớp: DHXD ( đại học xây dựng).

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33.6+50+78+50+3x33.6

- Phương án 2: Cầu liên tục đúc trên đà giáo di động MSS 3x45+60+3x45

- Mặt cắt ngang 7+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng.

- Khổ thông thuyền : 7x50 m

 

http://www.mediafire.com/download/y34zl0mubdygd35/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-cau-nguyen-nhu-ngoc.rar
 

- Lớp: DHXD ( đại học xây dựng).

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+80+120+80+40

- Phương án 2: Cầu extradose 90+180+90

- Phương án 3: Cầu dây văng 87+182+87.

- Mặt cắt ngang 5.5x2+2x0.5 . Hộp đơn, vách xiên.

- Khổ thông thuyền : 7x50 m

 

http://www.mediafire.com/download/44gkq22rrc5fksp/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-thao.zip
 

- Lớp: ĐH GTVT CS2.

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+55+80+55+3x33 Hộp đơn, vách xiên.

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp nhịp liên tục 3x33+56+80+56+3x33

- Phương án 3: Cầu dây văng 2x33+58+122+58+2x33 dầm cứng dạng khung không có bản đáy

- Mặt cắt ngang 4.5x2+2x0.25+2x1.05+2x0.25 . 

- Khổ thông thuyền : 9x60 m

http://www.mediafire.com/download/81vw8n58fq60wys/writetodo.com-do-an-tot-nghiep-cau-toan-van-le.rar