CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 1.1 Giới thiệu chung

1.1.1 Khái niệm về chất lượng

1.1.2 Đánh giá, chứng nhận chất lượng

1.2 Quản lý chất lượng

1.2.1 Những khái niệm chung về quản lý chất lượng

1.2.2 Các bước phát triển quản lý chất lượng

1.2.3 Đề xuất cơ chế mới về quản lý chất lượng “Hệ thống tổ chức chất lượng” QOS (Quality Organization System)

1.3 Quản lý chất lượng trong xây dựng

1.3.1 Quản lý chất lượng công trình xây dựng ở một số nước trên thế giới

1.3.1.1 Trung Quốc

1.3.1.2 Cộng hòa Liên bang Nga

1.3.1.3 Mỹ

1.3.1.4 Cộng hòa Pháp

1.3.1.5 Singapore

1.3.2 Quản lý chất lượng các công trình xây dựng ở Việt Nam

1.3.2.1 Giới thiệu chung

1.3.2.3 Quản lý chất lượng dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

1.3.2.4 Quản lý chất lượng dự án xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư

1.3.2.5 Quản lý chất lượng dự án xây dựng trong giai đoạn kết thúc đầu tư

1.3.3 Sự cố công trình xây dựng

1.3.3.1 Nội dung cần giải quyết sự cố công trình

1.3.3.2 Hồ sơ sự cố công trình xây dựng

Tóm tắt chương 1: 

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HIỆN NAY

2.1. Giới thiệu chung về các dự án công trình giao thông

2.1.1 Phân loại dự án công trình giao thông

2.1.1.1 Theo quy mô và tính chất dự án

2.1.1.2 Theo nguồn vốn đầu tư

2.1.1.3 Các chủ thể tham gia trong quá trình đầu tư dự án xây dựng công trình giao thông

2.1.3 Tổng quan về hệ thống giao thông ở Việt Nam

2.2 Thực trạng công tác quản lý chất lượng mặt đường các dự án công trình giao thông hiện nay

2.2.1 Công tác quản lý chất lượng vật liệu

2.2.1.1 Nhựa đường

2.2.1.2 Đá dăm

2.2.1.3 Cát

2.2.1.4 Bột khoáng

2.2.2 Quản lý chất lượng thi công

2.2.2.1Thi công lớp bê tông nhựa

2.2.2.2Công tác giám sát, kiểm tra và nghiệm thu lớp bê tông nhựa

Tóm tắt chương 2: 

           

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH MẶT ĐƯỜNG TẠI GÓI THẦU SỐ 12 DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 6 ĐOẠN SƠN LA - TUẦN GIÁO

3.1 Tổng quan dự án Cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo: Gói thầu 12

3.1.1 Tổng quan dự án

3.1.2 Tổng quan gói thầu 12

3.1.3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai dự án

3.2 Thực trạng công tác quản lý chất lượng mặt đường gói thầu số 12

3.2.1. Mô hình quản lý chất lượng của chủ đầu tư gói thầu

3.2.2 Mô hình quản lý chất lượng của Văn phòng tư vấn giám sát

3.2.3 Mô hình quản lý chất lượng của nhà thầu thi công

3.2.4 Những bất cập trong công tác quản lý chất lượng mặt đường của gói thầu số 12

Tóm tắt chương 3:

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH MẶT ĐƯỜNG TẠI GÓI THẦU SỐ 12 DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 6 ĐOẠN SƠN LA - TUẦN GIÁO

4.1 Nâng cao năng lực và phẩm chất các chủ thể tham gia gói thầu

4.1.1 Chủ đầu tư

4.1.2 Tư vấn giám sát

4.1.3  Nhà thầu thi công

4.2 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả trong quá trình thi công

Tóm tắt chương 4: