STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Kế hoạch chất lượng công trình SSG Tower

Nguồn: http://vietcons.org/

https://drive.google.com/file/d/0BxoSae7ILik_SDJOYU04UTgwcW8/view