CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN TÂY SÔNG HẬU. ĐOẠN: TỪ MIẾU HỘI ĐẾN ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG. 7

1.1.      Tổng quan về Hậu Giang. 7

1.1.1. Vị trí địa lý. 7

1.1.2. Điều kiện tự nhiên. 7

1.1.3. Điều kiện địa chất và thủy văn. 7

1.1.4. Hiện trạng giao thông tỉnh Hậu Giang. 7

1.2.      Giải pháp và kết quả thiết kế hướng tuyến. 7

1.2.1. Vị trí xây dựng. 7

1.2.2.  Hướng tuyến. 7

1.2.3. Thiết kế bình diện. 7

1.2.4. Thiết kế trắc dọc. 7

1.2.5. Thiết kế mặt cắt ngang. 7

1.2.6. Thiết kế nền đường. 7

1.3. Một số đặc điểm của tuyến. 7

1.4. Kết luận chương 1. 7

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NỀN ĐẤT YẾU VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU TIÊN TIẾN HIỆN NAY.. 7

2.1. Tổng quan về nền đất yếu. 7

2.1.1. Khái niệm.. 7

2.1.2. Phân loại và trạng thái tự nhiên của đất yếu. 7

2.2. Các giải pháp xử lý ổn định nền đường xây dựng trên nền đất yếu phổ biến hiện nay  7

2.2.1. Mục đích của việc cải tạo và xử lý nền đất yếu. 7

2.2.2. Các yêu cầu khi thiết kế nền đường đắp trên đất yếu. 7

2.2.3. Các yêu cầu về khảo sát phục vụ thiết kế. 7

2.2.4. Các giải pháp xử lý nền đất yếu phổ biến hiện nay. 7

2.3. Kết luận chương 2. 7

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU CHO DỰ ÁN TÂY SÔNG HẬU. ĐOẠN: TỪ MIẾU HỘI ĐẾN ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG.. 7

3.1. Điều kiện địa chất công trình. 7

3.1.1. Địa hình, địa mạo. 7

3.1.2. Địa tầng. 7

3.1.3. Lựa chọn các chỉ tiêu phục vụ tính toán. 7

3.2. Các yêu cầu kỹ thuật 7

3.2.1. Yêu cầu về chất lượng. 7

3.2.2. Tiêu chuẩn thiết kế và quy trình áp dụng. 7

3.2.3. Thời gian thi công nền đường. 7

3.2.4. Yêu cầu tính toán. 7

3.2.5. Phương pháp tính toán. 7

3.2.6. Vật liệu đắp nền. 7

3.2.7. Hoạt tải tác dụng nền đường. 7

3.2.8. Các chỉ tiêu khác tính toán phục vụ đưa vào thiết kế. 7

3.2.9. Yêu cầu về kinh tế. 7

3.2.10. Yêu cầu về điều kiện thi công. 7

3.2.11. Các nguyên tắc và trình tự chọn giải pháp thiết kế. 7

3.3. Các vấn đề về địa chất và kết quả kiểm toán biến dạng lún và ồn định tổng thể nền đường khi chưa có biện pháp xử lý. 7

3.4. Các biện pháp xử lý nền đất yếu có thể áp dụng cho dự án. 7

3.4.1. Biện pháp xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm (PVD) kết hợp với gia tải trước   7

3.4.2. Biện pháp xử lý nền đất yếu bằng giếng cát (SD) 7

3.4.3. Biện pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc cát đầm chặt (SCP) 7

3.5. Lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu đường Tây Sông Hậu đoạn Km0+000.00 -:- Km1+000.00. 7

3.5.1. Giải pháp xử lý bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước. 7

3.5.2. Tính toán bố trí bấc thấm.. 7

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 7