PHẦN MỞ ĐẦU.. 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘ NHÁM CỦA MẶT ĐƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN ĐIỀU KIỆN XE CHẠY TRÊN ĐƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG   3

1.1. Điều kiện xe chạy trên đường, các nhân tố ảnh hưởng đến an toàn xe chạy. 3

1.1.1. Hệ thống khai thác vận tải ôtô. 3

1.1.2. Điều kiện xe chạy trên đường. 3

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến an toàn xe chạy. 3

1.2. Độ nhám mặt đường. 3

1.2.1. Bản chất của độ nhám mặt đường ô tô. 3

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám mặt đường. 3

1.3. Ảnh hưởng của độ nhám mặt đường đến an toàn giao thông. 3

1.3.1. Ảnh hưởng của độ nhám mặt đường đến an toàn giao thông. 3

1.3.2. Yêu cầu của độ nhám mặt đường. 3

1.4. Các phương pháp chung xác định độ nhám của mặt đường. 3

1.4.1. Thí nghiệm đánh giá thuộc tính của cốt liệu. 3

1.4.2. Các thí nghiệm đánh giá độ nhám mặt đường. 3

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG ĐOẠN TUYẾN QUỐC LỘ 2B VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM CỦA MẶT ĐƯỜNG ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP RẮC CÁT. 3

2.1. Hiện trạng đoạn tuyến Quốc lộ 2B.. 3

2.1.1.  Tình trạng mặt đường tuyến QL 2B. 3

2.1.2.  Phân tích, đánh giá thực trạng độ nhám mặt đường tuyến QL 2B. 3

2.2. Quy trình thí nghiệm “Xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rắc cát” TCVN 8866 : 2011. 3

2.2.1. Quy định chung. 3

2.2.2. Tiến hành thí nghiệm. 3

2.2.3. Tính toán xử lý kết quả. 3

2.2.4. Ưu nhược điểm.. 3

2.2.5. Báo cáo thử nghiệm.. 3

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐỘ NHÁM CỦA MẶT ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN QUỐC LỘ 2B ĐOẠN KM0.00 -:- KM10.00. 3

3.1. Kết quả độ nhám của mặt đường. 3

3.1.1. Kết quả đo đạc độ nhám tại hiện trường. 3

3.1.2. Nhận xét và đánh giá kết quả. 3

3.2. Một số giải pháp nâng cao độ nhám mặt đường đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 2B đoạn Km0.00 -:- Km10.00. 3

3.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám hoặc hệ số bám.. 3

3.2.2. Phân tích nhóm các nguyên nhân ảnh hưởng đến độ nhám trong quá trình thiết kế cho hỗn hợp BTN. 3

3.2.3. Một số giải pháp tăng cường độ nhám mặt đường bê tông nhựa. 3

3.2.4. Đánh giá các giải pháp tạo nhám. 3

3.2.5. Kiến nghị và đề xuất về các giải pháp công nghệ tạo nhám sử dụng ở Việt Nam. 3

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 3