Tp Hồ Chí Minh vừa công bố cuốn ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 2016 theo quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 2/7/2016 bao gồm:

1/ Đơn giá 3384/2016 Phần xây dựng
2/ Đơn giá 3384/2016 Phần lắp đặt
3/ Đơn giá 3384/2016 Phần sửa chữa
4/ Đơn giá 3384/2016 Phần khảo sát

 

STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

 

https://drive.google.com/file/d/0B-AOyX1CD8CyV1lOcnFCbV90XzA/view

 

==> Khi lập dự toán tại TP Hồ Chí Minh, sẽ làm như sau:

- Giá vật liệu = Giá thông báo hàng quý được công bố bởi Liên sở XD và Tài chính.

- Giá nhân công và máy thi công = Giá gốc trong đơn giá 3384