MỞ ĐẦU 4

0.1.         Lý do lựa chọn đề tài 4

0.2.         Mục đích nghiên cứu của luận văn. 5

0.3.         Phương pháp nghiên cứu. 5

0.4. Cấu trúc luận văn......................................................................   6

Chương 1: Tổng quan sự cố lún nền đường dẫn sau mố. 7

1.1. Tổng quan về sự cố lún nền đường sau mố trên thế giới 7

1.1.1. Sự cố lún nền đường sau mố. 7

1.1.2. Nghiên cứu về sự cố lún đường dẫn. 8

1.2. Phân loại sự cố lún đường dẫn sau mố. 9

1.2.1. Phân loại theo loại hình sự cố. 9

1.2.2. Phân loại theo thời điểm xảy ra sự cố. 12

1.3.  Phân tích nguyên nhân gây ra sự cố lún 14

1.3.1. Phân loại nguyên nhân gây ra sự cố lún đường dẫn sau mố. 14

1.3.2. Phân tích nguyên nhân gây ra sự cố lún đường dẫn sau mố. 17

1.4. Kết luận chương 1..................................................................... 29

Chương 2: Phân tích, đánh giá các giải pháp phòng tránh 29

2.1.         Đất yếu. 29

2.1.1.    Khái niệm.. 29

2.1.2.    Phân loại đất yếu. 29

2.1.3.    Các tính chất cơ lý của đất yếu. 30

2.2.         Các giải pháp xử lý nền đất yếu. 30

2.2.1.    Giải pháp thay đất và bệ phản áp. 30

2.2.2.    Giải pháp gia tải trước hay còn gọi là gia tải tạm thời 34

2.2.3.    Giải pháp dùng vải, lưới địa kĩ thuật 34

2.2.4.    Giải pháp giảm nhẹ tải trọng đắp 35

2.2.5.    Giải pháp dùng tầng đệm cát 36

2.2.6.    Các giải pháp sử dụng các phương tiện thoát nước thẳng đứng. 38

2.2.7.    Giải pháp hút chân không. 40

2.2.8.    Các giải pháp cọc cát, cột balát (cột đá dăm) 41

2.2.9.    Công nghệ tạo cột đất xi măng. 43

2.2.10. Công nghệ sử dụng nguyên lí điện thấm.. 46

2.3. Kết luận chương 2...................................................................   47

Chương 3: Ứng dụng công nghệ cọc đất xi măng trộn ướt 48

3.1. Giới thiệu công nghệ cọc đất gia cố xi măng. 48

3.1.1. Khái quát và lịch sử phát triển. 48

3.1.2. Nguyên lý thành tạo cọc đất gia cố xi măng. 51

3.1.3. Các phương pháp công nghệ và thi công công nghệ. 55

3.1.4. Một số dạng mặt bằng bố trí cọc xi măng đất: 61

3.2.  Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cọc xi măng đất 63

3.2.1. Ảnh hưởng của loại đất 63

3.2.2. Ảnh hưởng của tuổi xi măng - đất 65

3.2. 3. Ảnh hưởng loại xi măng. 66

3.2.4. Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng. 67

3.2.5. Ảnh hưởng của lượng nước. 67

3.2.6. Ảnh hưởng của độ pH.. 67

3.2.7. Nhận xét 68

3.3.         Thí nghiệm và quản lý chất lượng. 69

3.3.1.    Công tác thí nghiệm cọc xi măng đất 69

3.3.2.    Quản lý chất lượng thi công cọc xi măng đất 75

3.4. Trình tự và nội dung tính toán thiết kế. 84

3.4.1. Tính toán khả năng chịu tải của cọc xi măng đất 84

3.4.2.    Kiểm tra khả năng chịu lực của móng sau khi gia cố. 86

3.4.3.    Phương pháp tính toán biến dạng của nhóm cọc xi măng đất 87

3.5.         Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của giải pháp ứng dụng cọc xi măng đất   92

3.5.1. Phân tích a/h của hệ cọc XMĐ cảng cái mép – thị vải…………..86

3.6.   Kết luận chương 3. 114

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 116

1. Đánh giá chung. 116

2.    Kết luận. 116

2.1.  Hiệu quả của việc áp dụng cọc XMĐ trộn ướt 117

2.2.  Điều kiện áp dụng biện pháp. 117

2.3.  Kiến nghị 118