STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Phân loại đất, đá, rừng

https://drive.google.com/file/d/0B67KBSL45jfpSkJaUEZSbmliWkE/view