CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG NHỰA RỖNG

3

Khái niệm, tính năng của bê tông nhựa rỗng

3

Khái niệm về bê tông nhựa rỗng

3

Tính năng của bê tông nhựa rỗng

4

Tình hình nghiên cứu áp dụng bê tông nhựa rỗng trên thế giới

8

 

 (Không thấm nước)

 (Rỗng & thấm nước)

Text Box:         Lớp bên dưới
 (Không thấm nước)
 Sự cần thiết phát triển bê tông nhựa rỗng

 

8

Tình hình nghiên cứu áp dụng bê tông nhựa tại Mỹ

9

Tình hình nghiên cứu bê tông nhựa rỗng tại Châu Âu

10

Tình hình nghiên cứu bê tông nhựa rỗng tại Nhật Bản

13

Tình hình nghiên cứu áp dụng bê tông nhựa rỗng tại Trung Quốc

15

Tình hình nghiên cứu áp dụng bê tông nhựa rỗng tại Việt Nam

16

Thí điểm bê tông nhựa rỗng trên đường Bắc Thăng Long-Nội Bài

16

Hợp tác nghiên cứu bê tông nhựa rỗng với Nhật Bản

17

Sự cần thiết nghiên cứu đề tài

18

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA  VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHỰA RỖNG

20

Đặt vấn đề

20

Nghiên cứu cấp phối cốt liệu bê tông nhựa rỗng

20

Cấp phối cốt liệu BTNR tại Mỹ

20

Cấp phối cốt liệu BTNR tại Châu Âu

25

Cấp phối bê tông nhựa rỗng tại Nhật Bản

31

Kiến nghị sử dụng cấp phối BTNR áp dụng cho Đề tài

32

Nghiên cứu các chỉ tiêu chất lượng cốt liệu  cho BTNR

32

Yêu cầu kỹ thuật cốt liệu BTNR tại Mỹ

32

Yêu cầu kỹ thuật cốt liệu bê tông nhựa rỗng tại Châu Âu

33

Yêu cầu kỹ thuật cốt liệu bê tông nhựa rỗng tại Nhật Bản

35

Đề xuất yêu cầu kỹ thuật của cốt liệu cho BTNR cho Đề tài

35

Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật của nhựa đường cho BTNR

37

Yêu cầu kỹ thuật nhựa đường của  Mỹ

37

Yêu cầu kỹ thuật nhựa đường của Châu Âu

38

Yêu cầu kỹ thuật về nhựa đường của Nhật bản

40

Đề xuất yêu cầu kỹ thuật của nhựa đường cho BTNR

40

Nhận xét

42

CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA RỖNG

43

Phân tích các phương pháp thiết kế hỗn hợp BTNR trên thế giới

43

Đặt vấn đề

43

Phương pháp thiết kế hỗn hợp BTNR của Mỹ

43

Phương pháp thiết kế hỗn hợp BTNR của Châu Âu

44

Phương pháp thiết kế hỗn hợp BTNR của Nhật Bản

45

Nhận xét, đánh giá các phương pháp thiết kế bê tông nhựa rỗng trên thế giới

46

Nhận xét Phương pháp thiết kế hỗn hợp BTNR của Mỹ

46

Nhận xét Phương pháp thiết kế hỗn hợp BTNR của Châu Âu

46

Nhận xét Phương pháp thiết kế hỗn hợp BTNR của Nhật Bản

47

Lựa chọn và đề xuất phương pháp thiết kế hỗn hợp BTNR

48

Tiêu chí lựa chọn phương pháp thiết kế hỗn hợp  BTNR phù hợp

48

Đề xuất phương pháp thiết kế hỗn hợp BTNR

52

Nhận xét

52

CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA RỖNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

54

Đặt vấn đề

54

Các yêu cầu kỹ thuật về vật liệu áp dụng cho BTNR

54

Yêu cầu thiết kế hỗn hợp cho BTNR

55

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu

56

Khối lượng mẫu thí nghiệm

56

Kết quả thí nghiệm vật liệu

57

Kết quả thiết kế hỗn hợp BTNR

61

Khối lượng mẫu thí nghiệm

61

Kết quả thí nghiệm, thiết kế hỗn hợp BTNR 12.5

62

Kết quả thí nghiệm, thiết kế hỗn hợp BTNR 20

65

Nhận xét

68

KẾT LUẬN

70

TÀI LIỆU THAM KHẢO

72