Thông tư 01/2017/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2017 và thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 hướng dẫn xác định và và quản lý chi phí khảo sát.

STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Thông tư 01/2017/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2017 và thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 hướng dẫn xác định và và quản lý chi phí khảo sát.

https://www.fshare.vn/file/PZH79EXBFYBD